Obchodní podmínky

Všeobecné podmínky

Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v obchodě www.mmkz.cz. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatel) a kupujícího (zákazník). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Dodavatel:

AKI Trade s.r.o., adresa: Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8 - Libeň, IČO: 17839742, DIČ: CZ17839742

Kontakty:

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: + 420 312 658 152

 

1. Vymezení pojmů:

Kupující je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně kupující a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.

Dodavatel (prodávající) - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu zboží.

Spotřebitel (kupující) - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní, pracovní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje zboží nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující, který není spotřebitel - podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem své podnikatelské činnosti k dosažení zisku s těmito výrobky nebo službami.

 

2. Objednání zboží

Objednat zboží a platně uzavřít kupní smlouvu může kupující přes e-shop www.mmkz.cz.. Forma objednávky je závazná. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu v objednávce nezbytné údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky (tj. určení způsobu dodání, jméno přesně podle občanského průkazu, doručovací adresa, fakturační údaje apod.)

Objednávka kupujícího je závazná pro obě strany okamžikem jejího potvrzení prodávajícím.

Podáním objednávky kupující svobodně stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky, které tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách www.mmkz.cz, a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

 

3. Stornování objednávky

Odeslanou objednávku je možné stornovat elektronickou poštou (emailem) či telefonicky. Vždy uveďte číslo Vaší objednávky. Storno poplatky neúčtujeme. Kontaktní e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: + 420 312 658 152.

 

4. Nemožnost plnění, změna ceny a jeho následky

V případě, že objednané plnění se stane nemožným, neboť objednané zboží se již nevyrábí, nebo se nedodává na trh dostupný prodávajícímu, nebo je dlouhodobě nedostupné vinou nikoliv na straně prodávajícího. Týká-li se výše uvedená nemožnost plnění pouze části objednaného plnění, nemusí prodávající potvrdit pouze tu část objednávky. Prodávající rovněž může zrušit objednávku a odstoupit od smlouvy, dojde-li k výrazné změně kupní ceny, za kterou kupující od dodavatelů zboží získává, kdy tato změna nebyla prodávajícímu známa v době potvrzení objednávky. Prodávající je povinen před odstoupením od smlouvy o změně ceny informovat neprodleně kupujícího, a pokusit se o dohodu, kdy v případě, že s kupujícím nedojde k dohodě o nové ceně, je oprávněn prodávající odstoupit.

 

5. Dodací podmínky

Zákazník má možnost odebrat objednané zboží které je připravené k odběru osobně na adrese Karlovarská 390, 273 01 Kamenné Žehrovice.

Dále má odběratel možnost zvolit v objednávce způsob dopravy přepravní společností (Česká pošta, PPL, Geis, M+M doprava apod.). Cena dopravy je vždy uvedena a odběratel má možnost zvolit takový způsob dopravy, který mu nejvíce vyhovuje.

 

6. Ceny

Při uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená v době podání závazné objednávky kupujícího. Tato cena je uvedena v závazné objednávce a sdělena objednateli pomocí e-mailu, telefonicky, nebo osobně při osobní objednávce. Ceny jsou vždy konečné, tj. včetně všech poplatků a DPH které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

 

7. Platební podmínky

Platit lze osobně při převzetí zboží nebo bankovním převodem. V případě platby bankovním převodem je zboží dodáno až po připsání částky na účet dodavatele. Číslo bankovního účtu je 380392359 / 0800, jako variabilní symbol uveďte vždy číslo objednávky.

 

8. Odstoupení od smlouvy

Kupující má ze zákona právo do 14 dní odstoupit od smlouvy.

Ve lhůtě musí kupující doručit prodávajícímu úkon, se kterým současná platná právní úprava spojuje projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy.

Kupující může toto své právo na odstoupení od smlouvy realizovat tím, že buď doručí zboží osobně na adresu prodávajícího spolu s projevem vůle od smlouvy odstoupit, nebo na vlastní náklady zašle zboží prodávajícímu na jeho adresu prostřednictvím některého z přepravců spolu s písemným projevem vůle od smlouvy odstoupit.

V případě tohoto rozhodnutí nás o tom písemně nebo telefonicky informujte a dodržte následující:

  • Vrácené zboží musí být kompletní, v původním obalu, včetně veškerého příslušenství, záručních listů a návodů

  • Zboží nesmí být nikterak porušeno či znehodnoceno

  • Doložte prosím vystavený prodejní doklad

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy o koupi zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu, při koupi zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího, jakož i při koupi zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení a zastarání.

Náklady na dopravu spojené s vrácením zboží nese kupující.

 

9. Reklamace a záruční podmínky

Záruční doba počíná běžet dnem vystavení dokladu. Záruční doba se prodlužuje pouze o dobu, od převzetí zboží do záruční opravy až do doby, kdy byl kupující povinen si zboží převzít. Tedy ne do chvíle, než si spotřebitel zboží vyzvedne, ale do chvíle, kdy byla opravena, a spotřebitel si zboží mohl vyzvednout.

V případě, že dodavatel prodávajícího respektive výrobce zboží poskytuje na některé z nabízeného zboží záruku kratší než 24 měsíců, poskytuje prodávající kupujícímu podnikateli pouze záruku v tomto rozsahu, a o které je kupující podnikatel informován. A taktéž je uvedena v záručním listu, který je dodáván s tímto zbožím.

Postup reklamace a její vyřízení:

Kupující doručí na vlastní náklady reklamované zboží na adresu prodávajícího. Prodávající doporučuje zboží k reklamaci dodat včetně příruček, dokladů, příslušenství a pokud možno v původním nebo náhradním obalu. Se zbožím prosíme o předložení dokladů, která slouží jako dodací a záruční list.

V případě, že při posouzení reklamované vady se zjistí, že reklamace není důvodná, sdělí tuto skutečnost kupujícímu bez zbytečného odkladu, vždy však nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace.

Třicetidenní lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet dnem následujícím po uplatnění reklamace kupujícím. Lhůta určená podle dní počíná dnem, který následuje po události, jež je rozhodující pro její počátek. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.

Záruku nelze uplatnit v následujících případech:

  • Vypršením záruční doby

  • Mechanické či jiné poškození, neodborná instalace, neodborné zacházení

  • Užívání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry prostředí, pro které jsou určeny, nebo jiným parametrům stanoveným výrobcem

  • Zboží bylo poškozeno živly, nebo výpadkem či přepětím elektrické sítě

  • Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci

Na zboží s životností kratší než 24 měsíců je kupující vždy informován. Neznamená to v žádném případě, že po uvedené době životnosti přestane výrobek fungovat. U těchto výrobků se již z jejich povahy a technologického zpracování předpokládá již při jejich výrobě zaručené užívání kratší než 24 měsíců.

Životnost výrobku vymezuje dobu, po kterou je garantována bezchybnost výrobku a jeho funkčnost. Po uvedené době životnosti může dojít k takovému opotřebení výrobku, které znemožní jeho další používání. Není to ale důvod k reklamaci zboží.

Z občanského zákoníku tedy vyplývá, že záruka se vztahuje pouze na výrobní vady, nebo na vadu, která prokazatelně vznikne před ukončením obvyklé životnosti výrobku, která je při běžném užívání zaručena.

Na vady zboží vzniklé v důsledku opotřebení se nevztahuje záruka.

Dále prodávající neručí v žádném případě za škodu způsobenou používáním zakoupeného zboží.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 1. června 2016